Spring navigation over

Servicefordele

En medicinrobot giver en lang række fordele

Evondos-tjenesten øger både kvaliteten og effektiviteten i hjemmeplejen:

  • Rettidig medicinsk behandling. Dispenseren hjælper borgeren med at tage sin medicin til tiden, hvilket har stor betydning, når man behandler Parkinsons sygdom og andre lidelser. Tjenesten underretter også plejepersonalet, hvis borgeren af en eller anden grund ikke tager sin dosis.
  • Forbedret lægemiddelsikkerhed. Plejepersonale og (eventuelt) pårørende kan fjernovervåge medicineringen. Dispenseren uddeler aldrig mere end den tiltænkte dosis og tilbageholder medicin, der skal gives senere.
  • Mindsket behov for rutinebesøg for at give medicin. Ved hjemmebesøg kan man fokusere på at give behandling og observere.
  • Nemmere planlægning af plejepersonalets arbejdstider takket være færre besøg, hvor der kun skal gives medicin, og lavere belastning i morgen- og eftermiddagstimerne.

Kvalitetspleje med høj medicinadhærens

Evondos-tjenesten er beregnet til enkeltpersoner, der behøver hjælp til at følge deres ordinerede medicinske behandling. Vor medicindispenser sørger for, at borgeren får den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt, og at doser, der skal tages senere, opbevares utilgængeligt for borgeren i en aflåst medicinbeholder.

Med vor medicindispenser kan man levere bedre hjemmepleje. Evondos-tjenesten til medicinuddeling forbedrer lægemiddelsikkerheden markant ved stort set at eliminere muligheden for fejlmedicinering, som udgør mere end halvdelen af alle de behandlingsfejl, der opstår i Danmark. (*Danmarks Apotekerforening)

Borgere der benytter Evondos-tjenesten har taget mere end 3 millioner doser uddelt af medicindispenseren – på det rigtige tidspunkt og i den rigtige dosis. Tjenesten har forbedret borgernes medicinadhærens til rekordhøje 99 procent.

Evondos-tjenesten gør det muligt at monitorere den medicinske behandling og føre elektronisk journal over samtlige uddelte doser, så man kan vurdere den enkelte borgers medicinske behandling på baggrund af rapporter.

Høj tilfredshed blandt brugere af medicinrobot

Evondos medicindispenser bidrager til højere kvalitet i hjemmeplejen ved at give plejepersonalet mulighed for at fokusere på behandling og tid til at lære borgeren at kende, når de ikke skal bruge så meget af deres tid på medicineringsbehov. I enkelte kommuner siges det, at medicinadministration udgør op mod halvdelen af sygeplejertiden. Kommentarer fra både hjemmeplejen og borgerne er at de er tilfredse med de ændrede arbejdsgange, som dispenseren har medført.

Borgere, der modtager hjemmepleje, føler, at de har genvundet et vigtigt aspekt af deres liv ved at kunne tage deres medicin selv, og mange føler, at de får bedre og mere personlig service, når korte besøg med fokus på at give medicin erstattes af længere besøg med mindre stress.

Mindre behov for hjemmebesøg

Antallet af medicinrelaterede besøg kan reduceres, når robotten er programmeret til at håndtere uddeling og administration af medicin. Dispenseren minder borgeren om, at det er på tide at tage medicinen, og sender en alarm, hvis borgeren ikke reagerer på påmindelserne.

Medicinsk behandling er ofte tidskritisk, hvilket vil sige, at medicinen skal tages på et bestemt tidspunkt, for at behandlingen kan følge den plan, som lægen har lagt. Det er svært at passe ind i sunhedspersonalets og hjemmesygeplejens arbejdsskemaer. Evondos bidrager til at mindske presset fra denne tidskritiske proces, hvilket muliggør en mere fleksibel planlægning af arbejdstiden, så man for eksempel ikke har en spidsbelastning, hvor man skal nå en masse hjemmebesøg om morgenen.

Et af målene for det Evondos-pilotprojekt, som blev gennemført af Central Ostrobothnia Joint Municipal Authority for Social and Health (Soite) var netop at mindske antallet af medicinrelaterede besøg. Projektet formåede at reducere det samlede antal hjemmebesøg om måneden fra 518 til 182 og eliminerede dermed 336 besøg ved hjælp af ti medicindispensere svarende til 34 hjemmebesøg pr. borger, der brugte en medicindispenser.

Udrulningen foregår ofte i stadier

En undersøgelse fra Tampere University of Technology konstaterede, at udrulningen af Evondos-tjenesten ofte foregår i stadier.

På det første stadie vænner plejepersonalet og borgerne sig til at bruge medicindispenseren. Hjemmebesøgene fortsætter som tidligere for at sikre, at borgeren er i stand til at bruge medicindispenseren korrekt. Dette stadie varer som regel et par uger.

På det andet stadie kan antallet af hjemmebesøg reduceres. Borgeren kan håndtere medicindispenseren og kan selv tage sin medicin.

På det tredje stadie går hjemmeplejeorganisationen i gang med at gennemgå sine egne arbejdsgange. Denne gennemgang resulterer i en yderligere mindskning af antal hjemmebesøg og i visse tilfælde en forlængelse af besøgenes varighed, hvis der skal håndteres flere ting, når man er hos borgeren. Derudover kan en større andel af besøgene skemalægges på tidspunkter uden spidsbelastning, fx midt på dagen og først på eftermiddagen.

Væsentlige økonomiske fordele

Flere lokale myndigheder har undersøgt den økonomiske indvirkning, som deres brug af Evondos-tjenesten har haft. Tjenesten har bidraget til at reducere behovet for medicineringsbesøg ved at overlade ansvaret for at tage medicin til borgeren selv med hjælp fra dispenseren.

I den finske by Oulu har man som den første lokale myndighed i Finland inkorporeret Evondos-tjenesten hos alle borgere, der modtager hjemmehjælp. Byrådet anslår, at tjenesten vil forbedre kvaliteten af den medicinske behandling for 40 procent af borgerne med hjemmepleje, men at udrulningen kun er økonomisk forsvarlig for omkring en femtedel. Oulu indledte den omfattende udrulning af Evondos-tjenesten i november 2018.

 

En glimrende mulighed for at mindske morgenstressen

Plejefunktioner udføres i vid udstrækning om morgenen, som derfor er den travleste tid på dagen for plejepersonalet. Teknologien kan dog være med til at mindske denne spidsbelastning. En mindskning af morgenstressen vil også påvirke udgifterne og belastningen på de ansatte. Bemandingen på forskellige skift bestemmes ofte ud fra, hvad behovet er i forbindelse med morgenens eller aftenens spidsbelastninger, så ved at mindske belastningen på disse tidspunkter får man mulighed for at omfordele bemandingen.

Ved at tildele kontrollen over den rutinemæssige medicinuddeling til en dispenser kan man omfordele ressourcer fra perioder med spidsbelastning. Arbejdsbelastningen kan fordeles mere jævnt over arbejdsdagen.

Mulighed for at få en mere selvstændig tilværelse

Man tøver med at tage robotter og teknologi i brug i plejesektoren på grund af bekymring over, om borgere med nedsatte kognitive og motoriske evner kan håndtere denne type enheder. Vores erfaringer viser, at de klarer sig glimrende.

Evondos' medicindispenser er specialdesignet til at opfylde de typiske brugeres behov. Dispenseren har kun én stor betjeningsknap. Den udsender instruktioner om medicinering både med tale og ved at vise tekst og symboler med stor skrift på en stor skærm. Enhver, der kan finde ud af at bruge en dørklokke, kan også betjene en Evondos-dispenser.

Det at bruge en medicindispenser til at tage sin medicin på egen hånd er et vigtigt signal om, at man kan klare sig selv for mange borgere, der modtager hjemmepleje, og som gerne vil slippe for at være afhængige af andre.

Når Evondos-tjenesten udrulles, gennemfører man en undersøgelse blandt hjemmeplejere og borgere. Tjenesten har fået ros af både personale og borgere. Hjemmeplejerne synes, at medicindispenserne gør deres arbejde nemmere, mens borgerne sætter pris på den øgede frihed og hjælp til at klare sig selv, som dispenseren giver dem.